Wednesday, July 12, 2017

Painting a table // Male et bord

The title sort of says it all. I'm painting my coffee table. And taking some pictures of it. Because you cannot just paint something without a little prep.

//

Tittelen sier en del. Jeg skal male stuebordet mitt. Og ta bilder av det, ettersom det ikke bare er å gå rett på og male med en gang.
Let's start with a presentation; this is my table. I love it. When I was around 12-13 years old I painted it white. It even lived with me in Oslo for a while. It doesn't usually stand outside like this. 
//
Vi får vel begynne med en lite presentasjon; Dette er bordet mitt. Jeg liker bordet mitt veldig godt. Da jeg var var sånn 12-13 år malte jeg det hvitt. Det har til og med bodd med meg Oslo en gang. Det pleier vanligvis ikke stå ute på denne måten.This seems a bit forward, considering you guys just met, but I had to start by removing the top from the legs. 
// 
Dette gikk kanskje litt fort, sånn med tanke på at dere akkurat har møtt hverandre, men jeg måtte begynne med å ta fra hverandre beina og bordplata.The underside of the tabletop is a bit damaged by moisture. This happened long before my time, but the glued on plywood just had to go now. 
//
Undersiden av bordplata har blitt litt vannskadet. Dette skjedde nok lenge før min tid, men nå må fineren på undersiden bort.This is what being stored in a barn for decades can do to you. If you are a table. 
//
Slit kan du ende opp om du blir lagret på en låve i flere tiår. Om du er et bord da. It seems the person that once made this table signed his name. (Norvald Rodahl)
// 
Det ser ut til at møbelsnekkeren som en gang lagde dette bordet har signert verket sitt. (Norvald Rodahl)After a good while of hard work and stabbing, the plywood is history. 
//
Etter en del hardt arbeid er fineren borte. Now over to some hours of sanding. Dad lent me some good tools for the job. Last time, before I painted it white, I was not allowed to use such tools. 
//
Nå går vi over til et par timer med pussing. Pappa har funnet frem verktøy til meg. Sist jeg gjorde dette, altså før jeg malte det hvitt, fikk jeg ikke lov til å bruke slike verktøy. Men heldigvis er jeg litt eldre nå. 
No pictures of the actual sanding, since my hands were busy holding the sander. Speaking of hands; this is how one of them ended up looking. Never mind the nails. 
//
Ingen bilder av den faktiske pussingen, siden jeg måtte bruke hendene mine til å holde pussemaskina. Og apropos hender, så er det ca slik de blir seendes ut etterpå. Ikke se så nøye på neglene. 
After hours of sanding and getting white dust everywhere on my body, it is time for some actual painting. I could choose between black, white or pink brushes by the way. 
//
Etter å ha pusset et par timer, og samlet hvitt støv på og i hele meg, er det på tide å male litt. Jeg hadde valget mellom svarte, hvite og rosa pensler, forresten. 
And many, many hours later the first coat is done. My back hurts. 
//
Og mange, mange timer senere er det første laget med maling klart til å tørke litt. Jeg har vondt i ryggen. Got up in the morning, put on another coat of paint.
//
Sto opp neste dag og malte et strøk til. Went to do something useful while the paint is drying. 
//
Gikk for å gjøre noe nyttig, mens jeg ventet på at det andre strøket skulle tørke. 
It takes time to dry paint, so I looked at some old pictures. This is me and my bunny, I might be around 7 years? So around twenty years ago...
//
Det tar tid for maling å tørke, så jeg fant noen gamle bilder. Som dette, av meg og kaninene min, Snurretopp. Jeg tror jeg er ca 7 år, så det er omtrent tjue år siden...Next day I put on another coat of paint. The paint on the top ended up being streaky, so this time I put on a lot of paint to let it dry over the weekend. 
//
Dagen etter malte jeg enda et strøk, ettersom malingen på bordplata ble veldig stripene. Så denne gangen kjørte jeg på med masse maling og lot det tørke over helgen. Not everything can be evened out, some placed the scratches was very deep. But it is a lot better now!
//
Ikke alt kan gjevnes ut, noen av ripene var veldig dype. Men det er mye penere nå!Yesterday the table finally made it back to its natural habitat. Yes, that is a green rug, it was free. I'm getting a new one. So now you know. I painted my table. 
//
I går kom bordet endelig tilbake dit det hører hjemme. Ja, teppet er veldig grønt, det var gratis. Jeg planlegger å kjøpe et nytt ett. Men da vet dere det. Jeg har malt bordet mitt. No comments:

Post a Comment